Privacy voorwaarden

1. Websiteprocedures

De gebruiker moet geen persoonlijke informatie opgeven om gebruik te kunnen maken van de site https://azurimobile.com(hierna de “Website”). De Website verzamelt enkel persoonlijke gegevens die uitdrukkelijk en vrijwillig door de gebruikers worden doorgegeven. Die informatie kan bestaan uit, maar is niet beperkt tot, de naam, het e-mailadres, het telefoonnummer en het land van de gebruikers. In principe vraagt A&C Systems NV, met maatschappelijke zetel te 3320 Hoegaarden, Bleyveldstraat 6, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0445.299.482 en gekend bij de BTW – administratie onder nummer BE 0445.299.482, gerechtelijk arrondissement Leuven (hierna “A&C Systems”) aan gebruikers geen gevoelige informatie (zoals gegevens over ras, etnische afkomst, geloofsovertuiging, strafblad, fysieke of mentale gezondheid of seksuele geaardheid). Indien nodig, zal A&C Systems de uitdrukkelijke toestemming van de gebruikers vragen om deze informatie te verzamelen en te gebruiken.

2. Automatisch ingezamelde informatie

2.1 Technische informatie

Zoals vele andere websites verzamelt deze Website automatisch bepaalde niet-identificeerbare informatie over de gebruikers van de Website, zoals het internetprotocol - (IP-) adres van uw computer, het IP-adres van uw internet service provider, de datum en het uur van uw toegang tot de Website, het internetadres van de website van waaruit u een directe link naar deze Website hebt gemaakt, het besturingssysteem dat u gebruikt, de delen van de Website die u bezoekt, de Website pagina’s en de informatie die u hebt ingekeken en de materialen die u hebt verzonden naar of hebt gedownload vanuit deze Website. Deze technische informatie wordt gebruikt voor website- en systeembeheerdoeleinden alsook om de Website te verbeteren. Deze technische gegevens kunnen aan derden worden doorgegeven en permanent worden bewaard met het oog op toekomstig gebruik.

2.2 Cookies en web beacons

Om te garanderen dat onze Website goed wordt beheerd en om de navigatie binnen de Website te vergemakkelijken, maakt A&C Systems of maken de dienstenleveranciers van A&C Systems mogelijks gebruik van cookies (kleine tekstbestanden die in de browser van de gebruiker worden opgeslagen) of web beacons (elektronische afbeeldingen waarmee men het aantal gebruikers kan tellen die een bepaalde pagina bezochten en men toegang krijgt tot bepaalde cookies) om globale gegevens te verzamelen. A&C Systems zal deze instrumenten uitsluitend gebruiken in overeenstemming met de cookiepolicy van A&C Systems, zoals gepubliceerd op de Website.

Noch de cookies noch de web beacons van A&C Systems verzamelen persoonlijke gegevens, zoals de naam of het e-mailadres van gebruikers. Bovendien bieden de meeste browsers aan de individuele gebruikers de mogelijkheid om cookies uit te schakelen. In bepaalde gevallen kan het voorkomen dat gebruikers de toegang tot bepaalde onderdelen van de Website wordt geweigerd indien hun browser is ingesteld om cookies uit te schakelen. 

3. Gebruikte informatie

A&C Systems kan niet-persoonsgebonden informatie gebruiken om globale traceringsinformatieverslagen over demografische gegevens van de Website gebruikers en het gebruik van de Website te genereren. De traceringsinformatie in deze verslagen is niet gekoppeld aan de identiteitsgegevens van of andere persoonsgegevens over de individuele gebruikers.

De door ons verzamelde data bestaat bevat volgende verplichte gegevens: (anderen zijn optioneel)

Naam en emailadres.

 A&C systems behoudt zich het recht om de data voor de periode van een jaar bij te houden en verwijdert die vervolgens uit alle databases.

4. Andere aangelegenheden

4.1 Veiligheid

A&C Systems neemt alle redelijke maatregelen om haar servers, toepassingen en databanken te beveiligen en om onbevoegde toegang of ongeoorloofd gebruik te voorkomen.

A&C Systems kan geen 100% veiligheid garanderen. Als u specifieke veiligheidsbekommernissen mocht hebben over de verwerking van bepaalde persoonsgegevens, kan u deze informatie best niet via het internet doorsturen.

4.2 Andere websites

De Website kan links naar andere websites of internetbronnen bevatten. Wanneer u een van deze links aanklikt, gaat u naar een andere website of internetbron die bewust of via cookies of andere technologieën informatie over u zou kunnen verzamelen. A&C Systems draagt geen enkele verantwoordelijkheid noch aansprakelijkheid voor, noch controlebevoegdheid over deze andere websites of internetbronnen noch over hun inzameling, gebruik en verspreiding van uw persoonsgegevens. U dient zelf het privacybeleid van deze andere websites en internetbronnen na te kijken en zelf in te schatten hoe zij informatie inzamelen en gebruiken.

4.3 Wijzigingen aan het privacybeleid

A&C Systems kan haar privacybeleid ten allen tijde wijzigen, aanvullen of amenderen, om welke reden dan ook, door op een goed zichtbare wijze het herziene Privacybeleid op de Website te plaatsen.

5.  Kennisgeving

A&C Systems doet al hetgeen redelijkerwijs mogelijk is om uw persoonsgegevens te verwerken in overeenstemming met de Belgische wetgeving, haar ‘algemeen beleid inzake gegevensbescherming’ en overeenkomstig de strengste normen op het vlak van eerlijke informatie.

6. Hoe krijg ik toegang tot mijn persoonlijke gegevens?

U kunt A&C Systems kosteloos verzoeken om toegang te krijgen tot uw persoonlijke gegevens of deze aan te passen of te verwijderen door A&C Systems een brief of e-mail te sturen - met een kopie van uw identiteitskaart – naar:

Per brief: A&C Systems NV, Bleyveldstraat 6, 3320 Hoegaarden

Per e-mail: webmaster@ac-systems.com

A&C Systems zal daarna zo snel mogelijk alles in het werk stellen om uw verzoek in te willigen.

7. Algemene informatie

Het beleid voor de bescherming van uw persoonlijke gegevens is volledig in regel met alle wetsbepalingen in België en de Europese Unie:

De Belgische wet van 8 december 1992, de zogenaamde "privacywet" (laatst gewijzigd door de wet van 11 december 1998)

De Europese richtlijn nummer 95/46/EC van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van de privacy.

EU Verordening 2016/679 van het Europees parlement van 27 april 2016. betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) (Voor de EER relevante tekst)

Onderhavig privacybeleid wordt exclusief beheerst en moet geïnterpreteerd worden in overeenstemming met het Belgische recht.

Alle geschillen die uit of met betrekking tot dit privacybeleid mochten ontstaan, zullen definitief worden beslecht door de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Leuven, tenzij A&C Systems verkiest een geschil voor te leggen aan de rechtbank van de maatschappelijke zetel/woonplaats van de gebruiker of de persoon die hij vertegenwoordigt.